БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

Проект: "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите"

 

Акроним: Smart Specialization (Интелигентна специализация) 

 

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

 

Финансираща програма: Програма за  европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

 

Водеща организация: Регион Централна Македония

 

Партньори: Министерство на Македония и Тракия, Търговско-промишлена палата - Солун, Специализирано звено за проучвания и анализи в Аристотел Университет - Солун, Община Корделио-Евосмос, Търговско-промишлена палата - Драма, Регионално сдружение на общините “Марица”, Бизнес Инкубатор - Гоце Делчев, Търговско-промишлена палата в Благоевград, Сдружени Бизнес Информационен и Консултански център - Сандански

 

Обща цел

Проектът цели да предостави преглед на европейските тенденции на регионалните иновации за следващия програмен период 2014-2020 г., като представи концепцията за интелигентна специализация, нейното потенциално въздействие върху регионалното развитие и основните разлики с предишния стратегически подход. Обхватът на проекта е да се направи анализ на възможните сценарии за иновационни посредници, с оглед на новите пътища за регионално развитие, които биха могли да произведат интелигентна специализация, както и да даде от първа ръка становище за възможните нови роли, на регионалните власти. С проекта ще се направи опит да се  установят целеви инвестиционни приоритети за междурегионално сътрудничество в областта на интелигентанта специализация. 

 

Дейности:

 

Работен пакет 1: Управление и координация

1.1 Подготвителни дейности

1.2 Срещи по проекта

1.3 Дейности за управление на проекта

 

Работен пакет 2: Информация и публичност

2.1 Комуникация и публичност

2.2 Цифрови медии

2.3 Събития

 

Работен пакет 3: Текуща подкрепа и RIS3 политики

3.1 Технически спецификации по работни пакети

3.2 Звено за техническа подкрепа

3.3 Трансгранична координация

3.4 Подкрепа и региони

3.5 План за осигуряване на качество и контрол

 

Работен пакет 4: Инициативи за интензивна заетост

4.1 Обучение и консултиране

4.2 Награди за предприемачество

4.3 Мобилност и тансфер на ноу-хау

 

Работен пакет 5: Управление и RIS3

5.1 S3 платформа и RIS3 мониторинг

5.2 RIS3 Forum - градско развитие

 

Очаквани резултати

 Акумулиране на тематични знания и развитие на технологични стълбове
• Проучване на иновативни въпроси в конкретни тематични области на пазара, които играят важна роля в оформянето на една динамична перспектива за предприемачество
• Подкрепа за колективни предприемачески усилия в сътрудничество с публичния и частния сектор, като се предоставя хоризонтална подкрепа на процеса на иновации
• Стартиране на пилотни действия с незабавни резултати, които ще укрепят духа на иновации в трансграничния район относно общи сфери и теми резултат от интелигентна специализация
• Политики за конфигурация, които ще послужат за основа за разработване на стратегия в новия програмен период ориентирана в областта на иновациите и предприемачеството
• Хоризонтални мерки в подкрепа на развитието на иновативна динамика
• Мерки в подкрепа на бизнес планиране и управление на иновациите за стартиращи фирми и малки предприятия
• Развитие на технологични стълбове и механизми за трансфер на знания за създаване на тесни връзки между бизнеса и индустрията

• Иновационни кампании за услуги, продукти и процедури за нови и утвърдени фирми, учене от добрите практики на други европейски региони

• Преки инвестиции, в резултат от работата в мрежа в сектори, които дават на регионите сравнителни предимства

Специално следва да се споменат и тези резултати:

 • Насърчаване на заетостта на високотехнологични работни места задържащи развитието на местно ниво

• Местни инициативи за заетост и предприемачество за нови продукти и услуги с посока износ

• Разработване на бизнес инфраструктура и дейности чрез обединяване на усилията с други региони, които имат общи нужди или имат общи интереси

• Преструктуриране на местната икономика с цел да се отговори на нуждите на глобализираната икономическа среда и за насърчаване на развитието на местно ниво.


 

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите(Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град