БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

 

SMART START-UP

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС

 

 

 

 

SMART START - UP - конкурс за иновативни бизнес идеи на младежи


Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански обявява конкурс за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Целта на конкурса SMART START-UP е да насърчи и мотивира младите хора за генерирането на иновативни бизнес идеи с потенциал за последваща реализация.

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години от целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013, като приоритет ще бъде даван на идеи от секторите: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, творчески индустрии, фармация и хранително-вкусова промишленост.

Победителите в конкурса ще получат специализирани консултантски услуги свързани с представените идеи.

Инициативата се провежда в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

Най-добрите бизнес идеи ще бъдат определени от жури, като окончателното класиране ще определят критериите: иновативност (в каква степен дейността на кандидата е новаторска), позитивен ефект (целта е да бъдат оценени проектите, които ще имат положителен ефект върху местната икономика) и реализируемост (до каква степен идеята на кандидата е изпълнима).

Подробна информация за условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване ще намерите на уеб страницата на конкурса на адрес: http://www.bicc-sandanski.org/smartspecialization/  

 

Краен срок за подаване на бизнес идеите: 29 май 2015 година, 17.00 часа.

 

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите(Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град