БГ

EN

   
           
 
Проекти

 

    Виртуална кухня

Марица - Мерич

 

Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката

по интеграция на имигранти

 

AGRO_LESS

 

Smart Specialization

 

От имиграция към интеграция

 

Българо-гръцки

ПАСПОРТ

 

 

GREEN HOLIDAYS

 

 От и за имигрантите - какво

още трябва да се знае

 

 

Провеждане на

курсове за имигранти в реално време

 

Изграждане на

капацитет за стратегическо

планиране

в пограничните общини


"Проект 100"

Инвестиционен
център "Марица"

Бизнесът на Хасково
и Еврос - заедно
в Европа
Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869

 

НОВО!!!

Услуги за гражданите на администрациите от областите:

Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково

.

 

Актуални обяви:

 

- 04.09.2017 г.

 

 

Във връзка с предстоящо подписване на договор за финансиране на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” (в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии”), с акроним „eOUTLAND” (рег. № 1672) по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

 

Регионално Сдружение на Общините "Марица" търси да назначи в екипа си знаещи и можещи хора, които имат желание да допринесат за устойчивото разитие на регион Хасково чрез изпълнението на дейности за повишаване на капацитета на заинтересованите страни в региона за управление на природни бедствия и за опериране на доброволчески звена в областта на гражданската защита.

 

Очакваме към нас да се присъединят:

 

1) Опитен счетоводител по проект „eOUTLAND” (длъжност Финансов директор)

2) Опитен експерт проекти и програми, който да отговаря за организацията на дейностите по информация и публичност по проект „eOUTLAND” (длъжност Координатор, дейности - „Информация и публичност“)

3) Опитен сътрудник, който да отговаря за административните дейности по проект „eOUTLAND” (длъжност Координатор, дейности - „Административни дейности“).

 

Изисквания към кандидатите:

1) Финансов директор:

- Завършено висше икономическо образование;
- Компютърна грамотност;
- Професионален опит при финансово управление и отчитане на проекти финансирани от европейски и други международни донори;
- Познаване на регламентите, директивите и законите имащи отношение към Структурните фондове, както и съответните административни структури управляващи програмите;
- Познаване на законодателството, обслужващо ЮЛНЦ.

 

2) Координатор, дейности - „Информация и публичност“ и Координатор, дейности -„Административни дейности“:

- Завършено висше образование;
- Владеене на английски език;
- Познаване на регламентите, директивите и законите имащи отношение към Структурните фондове, както и съответните административни структури управляващи програмите;
- Познания в областта на други програми, финансирани от ЕК и др;
- Познания в планирането и организирането на конкретни проекти.

 

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (в свободен текст)
2. Автобиография (Europass формат)
 

Документите за кандидатстване да се представят на адреса на сдружението до 01.10.2017 г.:
Регионално Сдружение на общините „Марица”
Бизнес Инкубатор
6310, с. Клокотница

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. С одобрените кандидати ще се проведе събеседване.

 

Информация за проекта:
Проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” (в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии”), с акроним „eOUTLAND”, цели да установи по-добри условия за опазване на Натура 2000 и други защитени зони в трансграничния регион срещу природни бедствия. Проектът има за цел да валоризира и да подсили доброволците в областта на гражданската защита в трансграничния регион, за да създаде съвместна сертифицирана, интегрирана и подходящо оборудвана работна рамка за тяхното образование, обучение и оперативна подкрепа по въпросите свързани с пожари и управление на наводнения.
 

За повече информация: ++359 38 665 021

 

 


 

 
 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Свиленград Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град Кърджали