БГ

EN

   
           
Проект


Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини

- За програмата

- За проекта

- Процедури по PRAG

 - Актуално

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008

 
PROJECTS WITHOUT BORDERS

http://www.ipacbc-bgtr.eu

Project: "Capacity building for border municipalities about strategic planning"

Проект: "Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини"

 

Във връзка с:

- договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-144/30.06.2011 г. за изпълнението на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, с водещ партньор Сдружение на общини Мерич и подписано Партньорско споразумение с РСО "Марица" в качеството му на Партньор 2,
- Практическо ръководство за възлагане на договори за външни действия на ЕО (PRAG),
- план график за провеждане на тръжните процедури и видовете процедури утвърден от Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция

Регионално Сдружение на Общините „Марица”
със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ул. „Цар Освободител” 4,
адрес за кореспонденция: ул. Цар Освободител № 4,
тел.: 038/665021, факс: 038/664869, e-mail: maritza@maritza.info,
лице за контакт: Райна Йовчева
на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 038/664869
в качеството си на Партньор 2 по проекта, изпълнява следните процедури за определяне на изпълнители:1. Провеждане на опростена процедура за услуга съгласно PRAG, Анекс IV Възлагане от Бенефициенти при външни действия на ЕО с предмет: „Превоз и настаняване в хотел” по проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини", Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Референтен номер: 2007 CB16IPO008- 2009-1-045 – PP2-1 „Travel and accommodation“.


2. Провеждане на опростена процедура за услуга съгласно PRAG, Анекс IV Възлагане от Бенефициенти при външни действия на ЕО с предмет: „Наем на оборудване за симултанен превод за събития” по проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини", Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Референтен номер: 2007 CB16IPO008- 2009-1-045 – PP2-3 “Rent of equipment for simultaneous translation for events“.


3. Провеждане на опростена процедура за услуга съгласно PRAG, Анекс IV Възлагане от Бенефициенти при външни действия на ЕО с предмет: „Наем на зала и кетъринг услуги за събития” по проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини", Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Референтен номер: 2007 CB16IPO008- 2009-1-045 – PP2-2 “Rent of hall and catering for events“.


4. Провеждане на опростена процедура за услуга PRAG, Анекс IV Възлагане от Бенефициенти при външни действия на ЕО с предмет: „Лектори и преводачи” по проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини", Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Референтен номер: 2007 CB16IPO008- 2009-1-045 – PP2-4 “Trainers and interpreters“.

 


 

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” (Capacity building for border municipalities about strategic planning), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, (CCI number 2007CB16IPO008) Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град