БГ

EN

   
           
Проект


Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини

- За програмата

- Процедури по PRAG

 - Актуално

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008

 
PROJECTS WITHOUT BORDERS

http://www.ipacbc-bgtr.eu

Project: "Capacity building for border municipalities about strategic planning"

Проект: "Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини"

 

Договарящ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Финансираща програма: Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция

Водещ партньор: Сдружение на общини Мерич

Партньор 2: РСО "Марица"

Продължителност на проекта: 1 юли 2011 - 30 април 2012 г.

Обща цел: да допринесе за икономическото и социалното сближаване на пограничните региони а България  и Турция.

Конкретни цели:

- да се стимулира партньорството в съвместни проекти между местните власти в общините в трансграничния регион.
-
принос в развитието и качеството на предлаганите услуги в пограничния регион като резултат  от стратегическо планиране,
-
преценка на настоящото положение и дефиниране на общите  проблеми пред местните власти от двете страни на границата,

Целеви групи: експертите общинските администрации, които ще бъдат обучени, ръководства на общини които ще вземат участие в информационните семинари; представители на местни институции

Дейности:

- Създаване на екип по проекта и провеждане на регулярни партньорски срещи

- Провеждане на Информационен семинар за кметове

- Обучителен семинар 1 за служители на общините в отделите по околната среда

- Обучителен семинар 2 за служители на общините в отделите за планиране

- Дискусионна кръгла маса за кметове

- Регионална конференция за общини

- Публикуване на резултатите по проекта и представянето на конференцията

Очаквани резултати:

- на ниво програма: повишен брой на социалните връзки и партньорства и подобрена среда за развитие на партньорства през граница;

- на ниво проект: подобрен капацитет на общините за стратегическо планиране

 


 

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” (Capacity building for border municipalities about strategic planning), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, (CCI number 2007CB16IPO008) Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град