БГ

EN

   
           
Проект


Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини

- За програмата

- За проекта

- Процедури по PRAG

 - Актуално

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008

 
PROJECTS WITHOUT BORDERS

http://www.ipacbc-bgtr.eu

 

Project: "Capacity building for border municipalities about strategic planning"

Проект: "Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини"

Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция  е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и от България и Турция чрез принос от държавните им бюджети, и където е уместно, от потенциални бенефициенти по проекти. Програмата е продължение в развитието на трансграничните инициативи на ЕС, отразени в инициативата „Външни граници” и Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Програмата се изпълнява на територията на всички общини в областите Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и провинциите Едирне и Къркларели от турска страна. Зоната на сътрудничество между България и Турция покрива площ от 29032.9 км² с общо население от 1 561 984 души. Общата българо-турска граница се простира с дължина 288 км и 3 действащи гранични контролно-пропускателни пункта.

Програмна стратегия:

ИПП заменя пет предишни предприсъединителни инструмента, а именно ФАР, ИСПА, САПАРД, Програмата за предприсъединителна финансова помощ за Турция и CARDS (Програма за помощ от Общността за реконструкция, развитие и стабилизация на Западните Балкани), като така обединява под обща правна рамка цялата предприсъединителна помощ. ИПП е разработен и за да приспособи по-лесно бенефициентите към различните цели и така да осигури целева и ефективна подкрепа
според техните нужди и ниво на развитие.

Граничните райони често са изправени пред проблеми поради тяхното периферно географско разположение и относителна изолираност от националната икономика. В същото време развитието на вътрешния пазар в Съюза (и свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал) изведе на преден план необходимостта от балансираното развитие и интеграция на европейските територии.

Програмата за ТГС цели да увеличи максимално специфичната стойност, която да бъде добавена в контекста на описаната рамка.

Програмната стратегия е разработена с акцент върху силните страни и използването на потенциалните възможности на района чрез определените приоритети и сфери на интервенция, като са взети предвид трансграничните нужди и възможности за сътрудничество.

Общата цел на програмата е:

Постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено на основата на главните силни страни на българо-турската зона на трансгранично
сътрудничество в принос към по-силно европейско сътрудничество и единство.

Специфичните цели на програмата са:

- Специфична цел № 1: да се подпомогне устойчивото икономическо развитие в зоната на трансгранично сътрудничество на основата на сравнителните
преимущества.
- Специфична цел № 2: да се подобри общото социално развитие и да се
насърчи социалното сближаване между хората и общностите.
- Специфична цел № 3: да се подобри качеството на живота чрез
ефективното използване на общите природни ресурси успоредно с опазване на ценностите на природното, културното и историческо наследство.

Приоритетни оси на програмата:

- Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие;
- Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота;
- Приоритетна ос 3: Техническа помощ.


 

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” (Capacity building for border municipalities about strategic planning), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, (CCI number 2007CB16IPO008) Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град