БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

ПРОЕКТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И СЪЗДАВАНЕ НА АКТИВНА ПЛАТФОРМА В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ

ДОГОВОР No BG EIF 2013/01-05.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

 

 

 


 

За проекта

Проект: „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2013/01-05.01

Бенефициент/Изпълнител: Регионално сдружение на общините „Марица“

Договарящ орган: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

Финансираща програма: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Годишна програма 2013; BG EIF 2013/01-05; Процедура „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“; Компонент 5: Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция. 

Обща цел: Надграждане на капацитет на регионално ниво, ангажирайки всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво, чрез организиране на обучителни инициативи и създаване на активна платформа за междурегионален обмен на добри практики.

Специфични цели: 

  • Включване на основните действащи лица - управляващи органи на публични финанси и местна власт, социални партньори, НПО, представители на гражданското общество в инициативи за повишаване на капацитета им по отношение на интеграцията на ГТД в България
  • Насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики чрез изграждането на мрежа;
  • Повишаване на информираността на основните действащи лица по отношение на интеграцията на ГТД, тяхното социално включване и изграждане на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция

Целева група: Целева група по настоящия проект са представители на местни власти в регион Хасково, държавни институции на територията на областта, НПО, социални партньори, организации, работещи в областта на интеграционната политика и интеграцията на ГТД в България, българското гражданско общество, както и чуждестранните граждани, пребиваващи на територията на регион Хасково, със статут на имигранти.

Основни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Провеждане на семинари за надграждане на капацитет на обществените звена, имащи отнощение към интеграционната политика на имигранти – местни власти, регионални власти, представени от регионалните структури на МТСП, МВР, МВнР, ДАБЧ, ДАБ, МРР, МИЕ, МОН, социалните партньори, които са представени в Националния съвет по трудова миграция, Националното сдружение на общините в Република България, Администрацията на Министерски съвет, социални партньори, НПО, и др. звена и структури, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД, които да предоставят инициативи и подкрепа за действия за поощряване на интеграцията

Дейност 3: Създаване на информационна рубрика в рамките на съзадения сайт: www.bgimigranti.com: „Платформа за работа на  Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти”

Дейност 4: Информация и публичност на проекта

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град