БГ

EN

   
           
Проект


От имиграция към интеграция

- Новини

- Резултати

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

ПРОЕКТ: „ОТ ИМИГРАЦИЯ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ

ДОГОВОР No BG EIF 2012/01-04.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

 

 

 


Дейност 2 от настоящия проект "От имиграция към интеграция" представлява разработването на Наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари. Тази дейност цели повишаването на капацитета на местни и регионални власти за изготвяне на мерки, които да предоставят инициативи и подкрепа за действия за поощряване на интеграцията. Разработеният наръчник, който е може да бъде свален от всички потребители на страницата на www.bgimigranti.com и е предоставен за безвъзмездно ползване на български и английски език съдържа поуки и добри практики, извлечени от опита на институциите, отговорни за разработването на политиката и работещите в тази област в цяла Европа. Като събира и представя конкретни примери от различни области на интеграцията на имигранти, създаденият наръчник се вписва в по-широк процес на изготвяне на политиката в сферата на интеграцията.

 

Наръчникът е безвъзмездно достъпен на български и английски език на www.bgimigranti.com.

 

Дейност 3 от настоящия проект "От имиграция към интеграция" представлява  провеждане на Iзследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество - различни гледни точки и възможни решения на въпроса "за" и "против" имиграцията в България, както и обобщаване на резултатите от проведеното проучване в доклад, от който може всеки потребител на страницата да се възползва безвъзмездно. Основната цел на тази дейност е свързана с това да бъде изведена и систематизирана информацията и използването й за решаване на констатираните проблеми с участието на всички заинтересовани страни.

 

Докладът от изследването е безвъзмездно достъпен на български и английски език на www.bgimigranti.com.

 

Основната цел на дейност 4 от проекта "От имиграция към интеграция" е създаване на база данни, чрез която да бъде възможно обобщаването на възможностите за информиране на граждани от трети държави за получаване на информация в България по въпроси, свързани с ежедневни проблеми, обучения, здравеопазване, участие в процесите на вземане на решения и т.н. Създаването на връзки с всички действащи институции, организации и данни с материали, касаещи живота на Граждани от трети държави в България ще бъдат в полза на ГТД в България, както и на организациите, работещи за интеграцията на имигранти в България.

 

Базата данни е безвъзмездно достъпна на български и английски език на www.bgimigranti.com.

 

Проектът „От имиграция към интеграция“ се изпълнява при пълна прозрачност в съответствие с изискванията на Схема BG EIF 2012/01 и чл. 6 от Общите условия към финансираните по Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни договори за безвъзмездна финансова помощ. По проекта е планирана Информационна кампания насочена към медиите, приемащото общество и институциите. Изпълнени са следните мерки:

 

- отпечатване на Наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари /500 бр./

 

- отпечатване на Брошури с резултати от изследването за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество /1000 бр./;

 

- поставяне на 1 информационна табела за офиса по проекта;

- 4 публикации в ежедневник по време на проекта за запознаване на обществото с дейностите;

 

- надграждане на уеб платформата за онлайн обучение и информация на ГТД в България www.bgimigranti.com с материали и продукти създадени по проекта, разпространение на информационните материали местните и регионални институции, ангажирани с този проблем в региона.

Информационните материали са изготвени на достъпен език, така че бенефициентите да получат максимално полезна информация.

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град