БГ

EN

   
           
Проект


От имиграция към интеграция

- Новини

- Резултати

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

ПРОЕКТ: „ОТ ИМИГРАЦИЯ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ

ДОГОВОР No BG EIF 2012/01-04.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

 

 

 


 

За проекта

Проект: „От имиграция към интеграция”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2012/01-04.01

Бенефициент/Изпълнител: Регионално сдружение на общините „Марица“

Договарящ орган: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

Финансираща програма: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Годишна програма 2012; BG EIF 2012/01-04; Процедура „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване капацитета за реализация на тези дейности”; Компонент 4: Развитие на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция на схема BG EIF 2012/01. 

Обща цел: Да ангажира представители на местната власт и заинтересовани страни от публичния и частния сектор в дейности, насочени към интеграционните политики и целевите интервенции (като напр. подкрепа за обучение, включване в пазара на труда, културно посредничество, жилищна политика и др.), определени като добри практики на европейско равнище за социалното включване на имигранти.

Специфични цели: 

  • Улесняване на социалното включване и трудовата заетост на имигрантите, чрез координиране и интегриране на дейности; 
  • Извеждане на основните действащи лица – управляващи органи на публични финанси и местна власт; частни фирми и НПО и успешния опит, реализиран в полза на имигранти чрез предоставяне на входяща информация за това как най-добре да се разработи програмна рамка за подпомагане на дейността на местните администрации и най-вече как да се разпределят публичните средства в подкрепа на тези практики;
  • Укрепване на капацитета за взаимносътрудничество и реално участие в интеграционния процес от страна на гражданското общество, социалните партньори, местните органи на властта, частния бизнес и неправителствени организации, както и различни имигрантски общности. 
  • Провеждане на последователна и дълготрайна политика за гарантиране на правата на имигрантите и на тяхната успешна интеграция в българското общество; 
  • Насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики;

Целева група: Целева група по настоящия проект са чуждестранните граждани, пребиваващи на територията на регион Хасково, със статут на имигранти и представители на местните власти в регион Хасково, държавните институции на територията на областта, НПО, бизнес, българското гражданско общество.

Основни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Разработване на наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари

Дейност 3: Провеждане на изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество - различните гледни точки и възможни решения на въпроса „за” и „против” имиграцията в България

Дейност 4: Създаване на база данни с обучителни центрове и институции за имигрантите в България

Дейност 5: Информация и публичност - Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали – наръчник и брошура с резултатите от изследването; разпространение на информационните материали до общините и държавните служби, ангажирани с този проблем в региона

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град