БГ

EN

   
           
Проект


Провеждане на курсове за имигранти в реално време

- За програмата

- За проекта

- Новини

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

ПРОЕКТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ИМИГРАНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ”

ДОГОВОР No BG EIF 2010/01-02.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

 

 

 


 

За програмата

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Въведение: 
С Хагската програма, приета от Съвета на ЕС на 4-5 ноември 2004 г. бе открит дебатът по въпросите на трудовата миграция в ЕС, който заедно с най-добрата практика в държавите-членки формира основата на приетия през м. декември 2005 г. План за политиката на ЕС по легална миграция.  С оглед на насоките в Хагската програма, Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки създадоха „Общи основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“ (ООП). Общите основни принципи подпомагат държавите-членки на ЕС в определянето на политики за интеграция, като им предлагат ръководство от основни принципи, въз основа на които могат да преценяват своите собствени усилия в тази област.
През май 2007 г. стартира Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” (Обща програма), която стимулира справедливото разпределение на отговорностите между държавите-членки, в резултат на въвеждането на интегрираното управление на външните граници и на общите политики за предоставяне на убежище и имиграция. За изпълнение на целите на Общата програма са създадени финансови инструменти, насочени към осигуряване на инвестиционна подкрепа на държавите членки на ЕС за подпомагане на техните усилия за разработването и прилагането на политики в посочените области: Европейски фонд за външни граници (ЕФВГ), Европейски фонд за връщане (ЕФВ), Европейски фонд за бежанците (ЕФБ) и Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ).   
Европейският фонд за интеграция на граждани от трети страни за периода 2007-2013 г. е създаден с Решение No 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. като част от Общата програма  с цел подпомагане на усилията на държавите-членки на ЕС за предоставяне на възможност на граждани от трети държави от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейските общества съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз”. 
Основната цел на ЕИФ е да подпомага усилията на държавите-членки за предоставяне на възможност на граждани от трети държави от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и да улеснява тяхната интеграция в европейските общества. ЕИФ е насочен основно към дейности , свързани с интеграцията на граждани от трети държави, пребиваващи продължително на територията на държави членки на ЕС, с изключение на следните категории лица:
- сезонни работници, така както са определени от националното право;
- граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;
- граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета;
- граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО.
ЕИФ участва в разработването и прилагането на националните стратегии за интеграция на граждани на трети държави във всички аспекти на обществото, и по-специално като отчита принципа, че интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на държавите-членки на ЕС. Също така ЕИФ подпомага държавите-членки в ЕС в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети държави, като обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки на ЕС, които допринасят за увеличаване на този капацитет.  
Институционална рамка:
За Национален координатор по ЕИФ за България е определен министърът на труда и социалната политика с Протокол No 46 от заседание на Министерски съвет на Република България от 06.12.2007 г.
Органите за управление  и контрол за изпълнението на многогодишната и годишните програми за осъществяване целите на ЕИФ в България са:
- отговорен орган (ОтО) – екип от Дирекция „Европейски въпроси и международно сътруднчество”
- сертифициращ орган (СО) – екип от главна дирекция „Европейски фондове, международни прорами и проекти”
- одитиращ орган (ОдО) – екип от дирекция „Вътрешен одит”
Процедура:
Годишна програма 2010 на ЕИФ; Схема BG EIF 2010/01, Процедура „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване капацитета за реализация на тези дейности”
Целите на процедурата са в съответствие с целите на ГП 2010 и обхващат:
Приоритет 1
Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи (ООП) за политика по интеграция на имигранти в Европейския съюз”
Оперативна цел 1.1. Изпълнение на приоритети, мерки и дейности, определени в стратегическите докуементи на България, посредством въвеждане на гъвкави форми на получаване на обучение, умения, опит и информация, включително информационни кампании и центрове, за предоставяне на информация, целяща постигане на изпълнение на ООП на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България.
Оперативна цел 1.2. Провеждане на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД) и за гарантиране на тяхната успешна интеграция в българското общество.
Приоритет 2
Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията
Оперативна цел 2.1. Събиране на данни, изследвания и анализи на политиката и практиката по интеграция на имигранти (ГТД) и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка на прилагането на политиката и мерките за интеграция.
Приоритет 3
Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията
Оперативна цел 3.1. Укрепване на капацитета за взаимно сътрудничество и реално участие в интеграционния процес на гражданското общество, социалните партньори, местните органи на властта и международни организаци, академични общности и неправителствени организации, както и различни имигрантски общности (на ГТД).
В настоящата процедура са избрани следните дейности от ГП 2010:
Дейност 1. С цел осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД)
Дейност 2. Подкрепа на осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.
Дейност 3. Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия.
Дейност 4. Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките и мерките по интеграция.
Дейност 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване на и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.
Компоненти:
Компонент 1: С цел осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД)
Компонент 2: Подкрепа за осъществяване на куросве за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българскоо общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др. 
Компонент 3: Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия
Компонент 4. Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките и мерките по интеграция.
Компонент 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Въведение: 

С Хагската програма, приета от Съвета на ЕС на 4-5 ноември 2004 г. бе открит дебатът по въпросите на трудовата миграция в ЕС, който заедно с най-добрата практика в държавите-членки формира основата на приетия през м. декември 2005 г. План за политиката на ЕС по легална миграция.  С оглед на насоките в Хагската програма, Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки създадоха „Общи основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“ (ООП). Общите основни принципи подпомагат държавите-членки на ЕС в определянето на политики за интеграция, като им предлагат ръководство от основни принципи, въз основа на които могат да преценяват своите собствени усилия в тази област.

През май 2007 г. стартира Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” (Обща програма), която стимулира справедливото разпределение на отговорностите между държавите-членки, в резултат на въвеждането на интегрираното управление на външните граници и на общите политики за предоставяне на убежище и имиграция. За изпълнение на целите на Общата програма са създадени финансови инструменти, насочени към осигуряване на инвестиционна подкрепа на държавите членки на ЕС за подпомагане на техните усилия за разработването и прилагането на политики в посочените области: Европейски фонд за външни граници (ЕФВГ), Европейски фонд за връщане (ЕФВ), Европейски фонд за бежанците (ЕФБ) и Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ).   

Европейският фонд за интеграция на граждани от трети страни за периода 2007-2013 г. е създаден с Решение No 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. като част от Общата програма  с цел подпомагане на усилията на държавите-членки на ЕС за предоставяне на възможност на граждани от трети държави от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейските общества съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз”. 

Основната цел на ЕИФ е да подпомага усилията на държавите-членки за предоставяне на възможност на граждани от трети държави от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и да улеснява тяхната интеграция в европейските общества. ЕИФ е насочен основно към дейности , свързани с интеграцията на граждани от трети държави, пребиваващи продължително на територията на държави членки на ЕС, с изключение на следните категории лица:

- сезонни работници, така както са определени от националното право;

- граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;

- граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета;

- граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО.

ЕИФ участва в разработването и прилагането на националните стратегии за интеграция на граждани на трети държави във всички аспекти на обществото, и по-специално като отчита принципа, че интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на държавите-членки на ЕС. Също така ЕИФ подпомага държавите-членки в ЕС в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети държави, като обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки на ЕС, които допринасят за увеличаване на този капацитет.  

Институционална рамка:

За Национален координатор по ЕИФ за България е определен министърът на труда и социалната политика с Протокол No 46 от заседание на Министерски съвет на Република България от 06.12.2007 г.

Органите за управление  и контрол за изпълнението на многогодишната и годишните програми за осъществяване целите на ЕИФ в България са:

- отговорен орган (ОтО) – екип от Дирекция „Европейски въпроси и международно сътруднчество”

- сертифициращ орган (СО) – екип от главна дирекция „Европейски фондове, международни прорами и проекти”

- одитиращ орган (ОдО) – екип от дирекция „Вътрешен одит”

Процедура:

Годишна програма 2010 на ЕИФ; Схема BG EIF 2010/01, Процедура „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване капацитета за реализация на тези дейности”

Целите на процедурата са в съответствие с целите на ГП 2010 и обхващат:

Приоритет 1

Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи (ООП) за политика по интеграция на имигранти в Европейския съюз”

Оперативна цел 1.1. Изпълнение на приоритети, мерки и дейности, определени в стратегическите докуементи на България, посредством въвеждане на гъвкави форми на получаване на обучение, умения, опит и информация, включително информационни кампании и центрове, за предоставяне на информация, целяща постигане на изпълнение на ООП на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България.

Оперативна цел 1.2. Провеждане на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД) и за гарантиране на тяхната успешна интеграция в българското общество.

Приоритет 2

Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията

Оперативна цел 2.1. Събиране на данни, изследвания и анализи на политиката и практиката по интеграция на имигранти (ГТД) и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка на прилагането на политиката и мерките за интеграция.

Приоритет 3

Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията

Оперативна цел 3.1. Укрепване на капацитета за взаимно сътрудничество и реално участие в интеграционния процес на гражданското общество, социалните партньори, местните органи на властта и международни организаци, академични общности и неправителствени организации, както и различни имигрантски общности (на ГТД).

В настоящата процедура са избрани следните дейности от ГП 2010:

Дейност 1. С цел осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД)

Дейност 2. Подкрепа на осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.

Дейност 3. Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия.

Дейност 4. Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките и мерките по интеграция.

Дейност 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване на и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

Компоненти:

Компонент 1: С цел осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД)

Компонент 2: Подкрепа за осъществяване на куросве за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българскоо общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др. 

Компонент 3: Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия

Компонент 4. Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките и мерките по интеграция.

Компонент 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град