БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България
 

Проект: Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (Акроним: GREEN HOLIDAYS)

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 определя рамката за Европейско териториално трансгранично сътрудничество между Гърция и България. Програмата цели насърчаване на трансграничното сътрудничество посредством обединяване на усилията на различните участници от крайграничния регион и засилване на развитието на региона и трансформирането му в център за устойчиво развитие и разширяване на Европейската икономическа зона на Балканите, Черноморската зона и Източното Средиземноморие.
 

Оперативната програма Териториално трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. е съсредоточена върху укрепване на мрежите и сътрудничеството в областта на сигурността на границите, управлението на природните ресурси, бизнеса и изследователските мрежи, за намиране на ефективни решения за безпрепятствена комуникация чрез модерна инфраструктура. Освен това тя се стреми да насърчава хармонично, балансирано и устойчиво развитие на трансграничната зона, като същевременно намалява икономическите и
социалните диспропорции, настъпили в изоставащи държави и региони и ускоряване на тяхното икономическо и социално преструктуриране. В този контекст Програмата ще подкрепя развитието и изпълнението на съвместни проекти / действия в трансграничната зона.
 

Настоящата Оперативна програма за Европейско териториално трансгранично сътрудничество е първата, която обхваща гръцко-българската гранична зона като вътрешна граница на ЕС в резултат на присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г. Предложената стратегия представлява последователен и ефективен отговор на идентифицираните нужди, пречките и слабостите на зоната за
сътрудничество и се стреми да бъде двигател за нейното социално-икономическо устойчиво развитие и сближаване.
 

Програмата ще насърчава сътрудничеството през границата чрез съсредоточаване върху стратегическото измерение на Европейското териториално трансгранично развитие, което включва и е в полза на местните общности.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град