БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

 

 

Проект: "Съвместни референтни стратегии за дейностите в селските райони в резултат на редуцирано въздействие"

 

Акроним: AGRO_LESS

 

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

 

Финансираща програма: Програма за  европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

 

Водеща организация: Регион Централна Македония

 

Партньори: Университет Аристотел в Солун - Специално звено за изследователски фондове - Факултет по селско стопанство; Балкански екологичен център; Децентрализирана администрация на Македония и Тракия - Дирекция за водите на Източна Македония и Тракия; Регион Източна Македония и Тракия; Регионално сдружение на общините "Марица"; Община Любимец; Община Крумовград; Аграрен университет - Пловдив.

 

Обща цел

Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население в прилагането на намалени практики в земеделието чрез практиките на селскостопанските дейности (торене, напояване и растителна защита), което води до намалено въздействие на агро-продуктите върху околната среда и максимизира качеството на селскостопанските продукти и стоки. 

 

Дейности:

 

Работен пакет 1: Управление и координация

1.1 Подготвителни дейности

1.2 Отчети за напредък § дейности по управление

1.3 Срещи по проекта

 

Работен пакет 2: Информация и публичност

2.1 Дейности по разпространение § Конференция

 

Работен пакет 3: Оперативното планиране за прилагане на намалени практики в земеделието

3.1 Методологически насоки

3.2 Изпълнение на техническо проучване

3.3 Геобаза данни § Система за събиране и управление на данни

3.4 Обучение на консултанти и на селското население

3.5 План за осигуряване на качество и контрол

 

Работен пакет 4: Пилотно внедряване на инструменти и оценка на качеството на продукта

4.1 Доставка на подходящо оборудване и информационни инструменти в Гърция

4.2 Операции по пилотно внедряване в Гърция

4.3 Оценка на качеството на продукта

4.4 Доставка на подходящо оборудване и информационни инструменти в Гърция

4.5 Операции по пилотно внедряване в Гърция

 

Работен пакет 5: Системи за оценка и осъществяване на стратегически насоки за намалени практики в земеделието

5.1 Е-платформа за конкретни потребители

5.2 Развитие на инфраструктурата

5.3 Агро-екологична и икономическа оценка на ползите

5.4 Предпроектно проучване за бъдещото прилагане на намалени входни практики в областите

5.5 Агро-екологични политики и стратегическа рамка за намалени входни земеделски практики

 

Очаквани резултати

Увеличаване на производството чрез идентифициране на областите на намалена производителност и тяхното управление по различен начин в сравнение с цялата област
• Чрез намалените входни операции земеделските производители се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да спазват законовите правила, свързани с въпроси на управлението на земеделието и околната среда
• Икономическо подобрение на производството на растителни култури чрез намалената употреба на торове и вода
• Предоставя възможности за по-добро управление на ресурсите и така може да намали разхищението
• Свежда до минимум риска за околната среда особено по отношение на замърсяването с нитрати и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимически продукти

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни референтни стратегии за дейностите в селските райони в резултат на редуцирано въздействие (AGRO_LESS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.11.02, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град