БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Целта на проект AGRO_LESS е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион България – Гърция за прилагане на практики в земеделието, които водят до намалено въздействие върху околната среда от една страна и максимизират качеството на продуктите от друга. В тази връзка по проекта се разработват и внедряват протоколи за намалени производствени разходи в земеделието върху три основни оси: поливане, торене, растителна защита. Този иновационен подход се базира на използването на модерни инструменти, предоставящи данни в реално време за пространствената променливост на полето, с оглед редуциране на входните практики, което цели да доведе до положителни резултати, както от гледна точка на екологията, така и в икономически аспект.

Във връзка с изпълнението на поставената цел РСО „Марица“ разработва „Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури”. С оглед качественото изпълнение на дейността, извършване на проучвания за целите на оценката и представителност на данните, моля да отделите от Вашето време и да участвате в нашата анкета на посочения по-долу линк:

 

http://datumlab.haskovo-0615agroeco2.sgizmo.com/s3/

 


 

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни референтни стратегии за дейностите в селските райони в резултат на редуцирано въздействие (AGRO_LESS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.11.02, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град