БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2019 Регионално сдружение на общините "Марица"

Седалище:
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4

Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info
тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869.

 

 

 

 

 

Проект: "Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0005-C01 / 28.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 

№ на проекта от ИСУН: BG05SFOP001-2.009-0005

 

Управляващ орган: дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет - Управляващ орган на Оперативна програма Добро управление"

 

Финансираща програма: Оперативна програма Добро управление" 2014-2020

 

Приоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

 

Бенефициент: Регионално сдружение на общините "Марица"

 

Обща стойност на проекта: 89 618,40 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на РСО "Марица" в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 6 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Обща цел

Основните цели на проекта са открито и отговорно управление чрез подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за местното самоуправление, осъществяване на граждански мониторинг и отправяне на препоръки, свързани с местното самоуправление за подобряване процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда. Така формулираните основни цели са в съответствие с две от целите на Процедура BG05SFOP001-2.009, а именно: „Открито и отговорно управление“ и „Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители“. 

 

Специфични цели:

1) Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики и законодателство свързани с местното самоуправление чрез прилагане на изследователски методи, разработване на механизъм за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление, изграждане на капацитет и граждански мониторинг;

2) Нарастване активността на НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на местното самоуправление чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда;

3) Повишаване на осведомеността на обществеността и целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво.

 

Дейности:

 

Дейност 1: Анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление

Дейност 2: Проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване

Дейност 3: Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи

Дейност 4: Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково

Дейност 5: Информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво

Дейност 6: Организиране и провеждане на двудневна конференция на тема "Гражданското участие в местното самоуправление"

 

Очаквани резултати

 

Очаквани резултати по дейност 1:

- Разработена тръжна документация, разработена спецификация и избор на изпълнител;
- Сключен договор с външен изпълнител за изпълнение на Дейност 1: „Анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление“;
- Разработен 1 анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление, включващ: анализ на действащата нормативна уредба, регламентираща участието на гражданите в местното самоуправление, изследвана административната среда, системата на органите и разпределението на правомощията между тях, начина на правно третиране на проблеми и ефективността и приложимостта на правните норми и изведени проблемни елементи на правната уредба, които следва да намерят ново законодателно решение, последвани от препоръки за подобряване на правната среда;
- Отправени минимум 2 препоръки за подобряване на правната среда, свързана с участието на гражданите в местното самоуправление и процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики на местно ниво;


Очаквани резултати по дейност 2:

- Разработена тръжна документация, разработена спецификация и избор на изпълнител;
- Сключен договор с външен изпълнител за изпълнение на Проучване „Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване“;
- Проведено 1 проучване за формите на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване, включващо: проучена активността на гражданското общество в региона по отношение на броя осъществени форми на пряко гражданско участие в последните 5 години в общини на територията на област Хасково, проучена ефективността и резултатите от осъществените форми на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателство и политики на местно ниво, проучено сътрудничество между местни власти и НПО и/или гражданското общество, проучено отношението на обществото към институциите, формиращи политики и законодателство на местно ниво и др., както и изведени препоръки за подобряване работата на администрацията при прилагане на форми за гражданско участие;
- Отправени минимум 2 препоръки за подобряване работата на администрацията при прилагане на форми за гражданско участие.

 

Очаквани резултати по дейност 3:

- Разработена тръжна документация, разработена спецификация и избран изпълнител;

- Сключен договор с външен изпълнител за изпълнение на Дейност 3: „Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи“;

- Разработени механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документ;

- Отправени минимум 2 препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление и участието на гражданите и НПО в процеса на разработване на стратегически документи.

 

Очаквани резултати по дейност 4:

- Разработена тръжна документация, разработена спецификация и избран изпълнител;

- Сключен договор с външен изпълнител за провеждане на обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково. Обучението е в 3 панела: 1. Инструментариум за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики; 2. Методи за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво; 3. Практически насоки за реализация на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;

- Проведено 1 обучение на служителите на Регионално сдружение на общините „Марица“ в 3 панела, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково.

- Повишен капацитет на служителите на Регионално сдружение на общините „Марица“ по отношение на инструментариума за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики, методите за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво и реализация на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи.

 

Очаквани резултати по дейност 5:

- Разработени 2 тръжни документации, разработени 2 спецификации и избрани изпълнители съгласно ЗОП - 1 за информационните материали и промотиращото видео и 1 за надграждане и разработване на нова визия и функционалност на сайта www.maritza.info;

- Сключен договор с външен изпълнител за изпълнение на информационните материали и промотиращото видео в рамките на Дейност 5;

- Сключен договор с външен изпълнител за надграждане и разработване на нова визия и функционалност на сайта www.maritza.info в рамките на Дейност 5;

- Проведена 1 информационна кампания, включваща: 1 портал за гражданско участие и насърчаване на гражданската активност на местно ниво; 1 Фейсбук страница, насърчаваща гражданското участие и насърчаване на гражданската активност на местно ниво; Изработени и разпространени 1000 бр. практически наръчници за съществуващите механизми за пряко участие на гражданите в местното самоуправление; Изработени и разпространение 100 бр. постери; Изработено видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление; 5 излъчвания/публикации на изработеното видео в рамките на информационна кампания в електронни медии и/или информационни сайтове.

 

Очаквани резултати по дейност 6:

- Разработена 1 тръжна документация, разработени спецификации (1 за конференцията и 1 за материалите за конференцията, включена в избора на изпълнител за информационните материали и промотиращото видео от Дейност 5) и избран изпълнител, съгласно ЗОП за Организиране и провеждане на двудневна конференция на тема "Гражданското участие в местното самоуправление";

- Сключен договор с външен изпълнител за Организиране и провеждане на двудневна конференция на тема "Гражданското участие в местното самоуправление";

- Сключен договор с външен изпълнител за материалите за конференцията, заедно с информационните материали и промотиращото видео;

- Проведена 1 конференция на тема "Гражданското участие в местното самоуправление" за 2 дни за 30 участници, включваща темите: настоящата ситуация по отношение на участието на неправителствените организации и гражданското общество в процесите на вземане на решения и на формиране на политики на местно ниво; наличните възможности за гражданско участие;
представяне и дискутиране на изведените препоръки към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики; представяне на изработения практически наръчник за съществуващите механизми за пряко участие на гражданите в местното самоуправление; представяне на портала за гражданско участие и насърчаване на гражданската активност на местно ниво; добрите практики в ЕС по отношение на гражданското участие във формирането, изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво и др.

 

 

Последна актуализация: 11.01.2019 г.

 

 

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", № BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 
 
2019 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град