БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма Фонд за малки проекти

Съвместен фонд за малки проекти България - Турция се финансира по програма ФАР- ТГС 2003 на Европейския съюз. Това е първата група проекти от трансграничното сътрудничество между България и Турция по програма ФАР. На основа на развитието им ще бъдат подготвени по-мащабни проекти за следващите години.

Основната цел на фонда е да се финансират малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" и проекти от "мек" тип за развитие на дейности с трансграничен характер.

Приоритетни области на съвместния фонд за малки проекти са свързани с икономическото развитие, околната среда, туризма, културата, развитието на институционалния капацитет на регионално ниво, проучвания за планиране и развитие. В сектор икономическо развитие се подпомагат малки проекти, които укрепват икономическата база на граничния район и създават условия за изграждане на трансгранични структури и партньорство между организации, подкрепящи бизнеса. В областта на околната среда се подпомагат проекти, които решават конкретен проблем в района. Проекти за развитие на туризма включват изследвания, планиране, специфично обучение за специалистите, отговорни за развитието на туризма в съответните региони. По линия на културния обмен се прилагат проекти между населените места от двете страни на границата. Укрепването на институциите в пограничните райони е от съществено значение за тези региони, в които достъпът до информация е намален, те са свързани с търговските палати и асоциации, профсъюзите, неправителствените организации. Проучванията за планиране и развитие са главно свързани с предпроектни изследвания за бъдещи инвестиционни проекти.

Общата стойност на фонда за българската страна е 500 000 евро. Сумата за отделните проекти е между 10 хил. и 100 хил. Евро.

Както и при другите програми по ФАР - Трансгранично сътрудничество, проектите се изпълняват в граничната зона между България и Турция, в областите Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и в областите Едирне (Одрин) и Къркларели (Лозенград) от турска страна.

По проекта се подпомагат организации с идеална цел, регистрирани в съответния граничен регион, както и общини и асоциации на местни власти, организации, основани или управлявани от общини, професионални камари (напр. търговски, стопански, селскостопански и пр.), училища и други образователни институции, фондации, граждански сдружения.

Задължително изискване е кандидатите да имат поне един турски партньор.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”


 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град