БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01

 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

 

Общи цели:

 • Основната цел на проекта е да насърчи работата в мрежа между местните организации с оглед развитие на капацитета и уменията на човешките ресурси и да стимулира дребномащабните проекти през граница

Специфични цели:

 • Създаване на Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение   
 • Насърчаване на сътрудничеството между български и гръцки експерти за разработването на съвместни обучителни програми  
 • Разработване на съвместни програми за професионално обучение
 • Осъществяване на 3 пилотни обучителни инициативи по разработените програми за професионално обучение по проекта
 • Подобряване на квалификацията на преките бенефициенти по проекта

 

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество (ТГС) е създадена през 1994г. Тя подпомога развитието на граничните региони  на страните-кандидатки за тяхната по-тясна интеграция в ЕС. Дългосрочните цели на ФАР ТГС са:

 • да преодолеят икономическите и социалните недостатъци, причинени от периферното им местоположение на "труднопроходими" граници от много години насам
 • спомага за хармонизиране на икономическите и социалните условия от двете страни на външните граници на ЕС и изглаждане на несъответствията
 • да се подобрят контактите и отношенията между отделните хора, институции и предприятия в страните-съседки

Основните стратегически документи, според които работи Програма Трансгранично сътрудничество България-Гърция са Съвместния програмен документ (JPD), който се състои от обща рамка за сътрудничество между двете държави и Оперативна програма ИНТЕРРЕГ IIIА – ФАР ТГС Гърция-България 2000-2006 между българските и гръцките власти и одобрена от Европейския съюз на 27.12.2001 г.

Общата цел на програмите за трансгранично сътрудничество България-Гърция съгласно гореoпоменатите стратегически документи е популяризиране на трансграничната зона като възлова точка за мир, развитие и разширение на Европейското икономическо пространство към вътрешността на Балканите, Черно море и Източното Средиземноморие. Конкретните цели, съгласно които ще бъде постигната общата цел са както следва:

1) Да се премахне географската изолация и комуникационните бариери на региона

2) Да се даде възможност за икономическо развитие на региона и да се повиши трудовата заетост

3) Да се даде възможност за повишаване на функционалния капацитет на региона с оглед социално и културно въздействие, както и въздействие върху околната среда на настоящите социално – икономически промени.

Настоящата Грантова схема BG2005/017-454.02.01 „Интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта” е свързана с втората приоритетна ос „Подпомагане икономическото развитие и насърчаване на заетостта” от общия програмен пакет със следните мерки: Засилване на търговските дейности; Човешки ресурси и насърчаване на заетостта; Сътрудничество между образователните и научноизследователски институции.

Проектите подпомагани под тази грантовата схема са насочени към:

 • Организации за бизнес подкрепа като търговски камари, промишленост или селско стопанство, професионални и браншови асоциации, агенции за икономическо развитие, бизнес центрове, бизнес инкубатори; асоциации на търговски съюз.

 • Образователни институции като училища, колежи, университети, центрове за професионално обучение, научноизследователски институции;

 • Общини и сдружения на общини, малки и средни предприятия

Допустимите дейности са подразделени в 2 типа мерки:

1) Меки мерки като организиране за бизнес срещи, конференции, обучителни курсове, кампании и др.

2) Инвестиционни дейности като доставки в сектора за защита на околната среда – специализирано оборудване и технологии, системи за мониторинг, закупуване на интернет оборудване необходимо за изграждането на мрежи, база данни и виртуални информационни центрове; малки строителни дейности;

Допустимите кандидати могат да кандидатстват с проектни предложения или само за меки мерки или и за двата типа мерки – меки и инвестиционни. Проекти само за инвестиционни дейности няма да бъдат считани като допустими.

Осъществените проекти следва да постигнат очакваните резултати по следните 3 компонента:

Компонент 1: Подпомагане на бизнес дейности:

Информационни и координационни центрове за икономическо развитие и туризъм изградени на трансгранично ниво

Промоционални събития (бизнес изложения и конференции, семинари) организирани с цел да подпомогнат трансгранично бизнес сътрудничество

Информационни банки създадени с цел предоставяне на трансгранична бизнес информация

Бизнес партньорски споразумения, разработени и подписани от гръцки и български предприемачи

Информационни кампании за МСП за повишаване информираността за прилагане на общото право на ЕС

Развити нови съвместни продукти

Фирми (за предпочитане МСП) с въведени системи за управление на качеството, продуктите, екологичните норми

Фирми, консултирани за разработване на бизнес планове и стратегии за развитие, технологичен трансфер, патенти и др.

Компонент 2: Човешки ресурси и насърчаване на заетостта:

Организирани събития за насърчаване на заетостта

Създадени трансгранични мрежи за насърчаване на заетостта

Трансгранични обучителни инициативи и/или схеми за професионално обучение за заетите в сферата на туризма и производствения сектор (особено младите работници и жените – работници)

Обучение за стартиращи и действащи предприемачи

 

Компонент 3: Сътрудничество между обучителни и изследователски институции:

1) Установени трансгранични мрежи за сътрудничество и обмяна на ноу-хау и иновации между университети, научноизследователски и технологични институции

2) Разработени общи програми за образователно обучение, включващи програми на чужди езици

3) Създадени схеми за двустранно обучение и сътрудничество за повишаване на квалификцията

4) Установени системи за трансгранична обучителна мрежа

Обща цел на програмата:

Насърчаване на трудовата заетост, подобряване на конкурентоспособността и спомагане растежа на предприятията в трансграничния регион и насърчаване създаването на трансгранични бизнес-партньорства

Специфични цели на програмата:

Повишаване трансграничните икономически дейности и трудовата заетост чрез подобрено сътрудничество между бизнеса в трансграничния регион.

Насърчаване работата в мрежа между местните организации с цел развитие капацитета и повишаване на уменията на човешките ресурси и насърчаване изпълнението на „меки дейности” през граница.

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град