БГ

EN

   
           
Проекти


"Проект 100"


Инвестиционен
център "Марица"

Бизнесът на Хасково
и Еврос - заедно
в Европа

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.
 

 

Този проект се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз - програма "Леонардо Да Винчи", администрирана в България от ЦРЧР.

ПРОЕКТ: „Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините”

Договор BG /06/ A / EX – 166203/01.06.2006 г.

Договаряща страна: Център за Развитие на Човешките Ресурси, Национална програма „Леонардо Да Винчи”

Водеща организация: Регионално Сдружение на общините „Марица”, гр.Хасково, България

Партньор: Местно Сдружение на Общини и Общности „Еврос”, Александруполис, Гърция

Резюме на проекта:

Настоящият проект предвижда обучение на общински служители от Димитровград, Ивайловград, Кърджали, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Хасково и служители на областната администрация в град Хасково, които заемат ръководни позиции и отговарят за планиране, организация и извършване на професионално обучение на останалите служители от своите институции.

След предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз през 2007 г. общинските служители ще бъдат изправени пред нови изисквания. Те могат да бъдат подготвени най-добре за тези нови условия, чрез провеждане на адекватно професионално обучение на местната администрация.

Професионалното обучение на вътрешно ниво в общините се провежда и подготвя от ръководителите на отдели и дирекции, като всеки от тях отговаря за обучението на своите подчинени. Те изпълняват и ролята на обучаващи по отношение на своите служители. Повишаването на тяхната квалификация за извършване на професионално обучение ще доведе до подобряване на качеството на обучение в общините. Поради това се налага обучаващи да бъдат своевременно подготвени да посрещнат членството ни в ЕС с възможности за извършване на по-ефективно и качествено професионално обучение. Проектът е от изключителна важност за постигане на тази цел.

Гърция като дългогодишна страна членка на ЕС притежава ценен опит в тази област, който може да бъде успешно споделен и приложен в България. Близостта на района на град Александрополис до Хасковска област улеснява организацията на дейностите по проекта и е предпоставка за оптимално и ефективно използване на средствата от бюджета.

РСО “Марица” и Местно Сдружение на Общини и Общности “Еврос” ще създадат необходимата организация в България и Гърция за постигане на целите на проекта. Гръцкият партньор поема организацията по осигуряването на престоя на българските ползватели в Гърция и провеждането на необходимото обучение.

Предвижда се проектът да бъде реализиран между юли 2006 и юни 2007 г. Ползватели ще бъдат група от 20 човека.

Ще бъде проведен двуседмичен курс на обучение и обмен на опит. Практиката ще се проведе в гр.Александруполис, Гърция през месец април 2007г.

Обява за подбор на участниците в обмена

Уважаеми дами и господа,

През месец април 2007 г. РСО “Марица” ще проведе двуседмичен обмен на ръководители от администрациите на общините-членове на Сдружението и Областна администрация Хасково в гр. Александруполис, Гърция.

Инициативата се реализира по Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините, финансиран по Програма “Леонардо да Винчи” на ЕС.

Партньор по проекта е Местното сдружение на общини и общности “Еврос”, Гърция.

Обучението има за цел създаване на условия за уеднаквяване на стандартите за професионално обучение на служители от местните администрации. То включва теоретична и практична занятия, както и посещения по общини.

В резултат ръководителите в местните администрации:

 • ще получат нови знания и умения за планиране, организиране и извършване на професионално обучение на своите служители;
 • ще обменят опит със служители от община членка на ЕС;
 • ще се запознаят с добрите практики за извършване на професионално обучение на общински служители в ЕС;
 • ще подобрят професионалните си компетенции като обучаващи;
 • ще създадат контакти с представители на други общини от ЕС с цел обмяна на информация и опит в бъдеще.

Подборът на участници в обучението ще се извърши чрез конкурс, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да е служител на областна или общинска администрация;
 • да заема ръководна позиция в областна или общинска администрация;
 • да има дългосрочен трудов договор;
 • да извършва планиране, подготовка и провеждане на професионално обучение на служители в администрацията;
 • да владее чужд език;
 • да има висше образование;
 • да има минимум 2 години трудов стаж.

Кандидатите за участие в обмена е необходимо да представят следния набор от документи:

 • Автобиография /на български език, европейски формат/
 • Мотивационно писмо за участие в обмена
 • Служебна бележка, която удостоверява заеманата позиция и вида на трудовия договор
 • Копие от трудовата книжка

С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю .

Предоставените от В ас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. РСО “Марица” се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

Съдържанието на тази страница не отразява задължително възгледите на Европейския съюз или на Националната агенция, както и не ангажира същите с каквато и да било отговорност от тяхна страна.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град