БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Общата цел на изпълнението на Програма ФАР 2004 за България е да създаде условия за положителни резултати и да даде ясен знак за подготвеността на страната да управлява и усвоява в близко бъдеще средствата от европейските структурни фондове. Финансовият меморандум за 2004 г. е първият, който въвежда подхода на многогодишното стратегическо планиране в рамките на Програма ФАР. С оглед на това, българската администрация разработи Многогодишен програмен документ, който очертава основните приоритети за периода 2004 – 2006, по които ще се осигурява финансова подкрепа до датата на присъединяването. Съгласно Националната програма за ФАР 2004 – Част II, средства се осигуряват по проект за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия.

Схемата за безвъзмездна помощ за публично-частни партньорства е насочена към подобряване на бизнес средата, включително на регионално и местно ниво, чрез стимулиране развитието на публични-частни партньорства като успешна практика за сътрудничество между частни лица и публични институции за осъществяване на дейности в интерес на обществото. Тази схема е част от проект “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, който включва институционално укрепване и схеми за безвъзмездно финансиране, ориентирани към подпомагане устойчивото развитие на българските предприятия чрез повишаване на конкурентоспособността им.

Общата цел на Грантовата схема за ПЧП е да създаде атрактивна бизнес среда чрез насърчаване развитието на публично-частни партньорства. Тя подпомага 2 области на дейност (Компонент A и Б ), които следват логиката на подкрепа на публичния сектор за развитие и изпълнение на стратегия за привличане на инвестиции и развитие на местната икономика.

Компонент A: Разработване на проекти за ПЧП - подпомага техническата подготовка на местно значими проекти за ПЧП.

Компонент Б: Регионален център за привличане на инвестиции ( ROSIO) Подпомага създаването на организации, които могат да насърчат и стимулират регионални инвестиционни дейности.


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град