БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Проект на Регионално Сдружение на Общините „Марица”:

Информирани и активни граждани на “Европа”, финансиран по линия на

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския Съюз

 

Работна програма за 2008 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз

Целта на кампанията е да стимулира активен диалог с представители на различните слоеве на обществото и професионалните групи и гилдии относно възможностите и отговорностите, които произтичат за всеки гражданин от членството на България е ЕС, като част от демократичния процес и прозрачността при вземането на решения.

 

Основна цел

  • Основната цел на проекта е разясняване на политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите сред жителите на общините-членове на РСО „Марица”.

 

Конкретни цели

  • Да се промоцират правата и задълженията на европейските граждани сред жителите на общините-членове на РСО „Марица”;

  • Да се улесни достъпа на широката общественост в общините от РСО „Марица” до информация по въпросите за правата и отговорностите на гражданите на ЕС;

  • Да се стимулира активността на гражданите за търсене на информация относно техните права и отговорности като граждани на ЕС.

 

Целева група

  • Широката общественост в общините-членове на Регионално Сдружение на Общините „Марица”.

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град