БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Оперативна Програма "Административен Капацитет"

Процедура "Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система", Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3. "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество", Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01

 Проект Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С

ОПАК е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на институционалния и административния капацитет и е средство за изпълнение целите на:

·    Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.

·    Актуализираната Лисабонска стратегия, 2005 г.

·    Националната програма за реформи, 2006 – 2009 г.

·    Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.

 

ОПАК е подписана на 3 октомври 2007 г. от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла и е насочена към следните области за развитие на държавната администрация, гражданското общество и съдебната система:

·    Оптимизиране и адаптиране на административните структури

·    Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на администрацията

·    Подобряване на стратегическото планиране и реализирането на политики

·    Ефективно използване на публичните ресурси чрез партньорство

·    Прилагане на принципите на прозрачност и отчетност в съдебната система

·    Подобряване управлението на човешките ресурси и професионалната компетентност в държавната администрация, гражданското общество и съдебната система

·    Подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.

 

Стратегическа цел на ОПАК:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфични цели на ОПАК:

·    Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система

·    Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество

·    Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

Целите на програмата се постигат чрез дейности в следните четири основни приоритетни оси:

Приоритетна ос I: Добро управление

Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти на ОПАК:

·   Централната, областните и общинските администрации

·   Органите на съдебната власт

·   СГО – социално-икономическите партньори и неправителствените организации

·   Конкретни бенефициенти – Министерският съвет, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Институтът по публична администрация, Националният институт на правосъдието, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения, Институтът по психология към МВР, Българската академия на науките, Центърът за преводи и редакции, Омбудсманът на Република България, Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба

Бюджет на ОПАК:

ОПАК се съфинансира oт Европейският социален фонд и от републиканския бюджет. За програмния период 2007 – 2013 г. средствата за ОПАК са 153 670 724 евро, което се равнява на 13% от общата помощ на ЕСФ за България.

Проектът на РСО «Марица»:

«Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С се финансира по Оперативна програма «Административен капацитет» по открита процедура «Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система», Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.3. «Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество», Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01.

Цел на Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.

Специфична цел на Подприоритет 2.3. «Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество»:

Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местни и национални политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията.

Индикативни типове дейности на Подприоритет 2.3.:

·        Организационно развитие - проекти за укрепване на институционалния капацитет и организационния капацитет на СГО

·        Разработване и прилагане на програми за обучение - проекти, включващи провеждане на обучение на СГО за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност.

 

 

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този проект се изпълнява

от РСО "Марица"

 

 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град