БГ

EN

   
           
 
Проект


Бизнесът на
Хасково и Еврос - заедно в Европа

- за програмата

- за проекта

- партньори

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01.02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

 

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция, финансов меморандум 2004

Общи цели:

 • Да насърчава добросъседските отношения и стабилността на страните от Централна и Източна Европа и страните-членки чрез финансиране на проекти, които ще донесат осезаеми ползи за регионите и общностите от двете страни на границата;
 • Да насърчава сътрудничеството с регионите на страните от Централна и Източна Европа, граничещи с Европейския съюз, като помага на тези региони да преодоляват специфични проблеми на развитието, които могат да възникнат от тяхното положение в рамките на националната икономика, в интерес на местните общности и по начин, съвместим с опазването на околната среда;
 • Да развива икономиката на граничните райони чрез насърчаване на търговията и икономическото сътрудничество и като се обръща специално внимание на околната среда

Специфични цели:

 • По-нататъшно улесняване на движението на стоки и хора чрез рехабилитация на подходните пътища и инфраструктура до граничните пунктове;
 • Фокусиране върху местните екологични проблеми, които засягат двете страни на границата, като управление на изхвърлянето на течни отпадъци и интегрирано управление на водите от общите речни басейни (Места/Нестос), което ще подобри качеството на живота и безопасността на местното население и ще запази природната среда;
 • Улесняване на трансграничното сътрудничество на регионалните структури в областта на гражданското общество, културата, образованието, бизнеса, особено туризма и околната среда чрез продължаване дейността на Съвместен фонд за малки проекти;
 • Осигуряване на техническа помощ чрез инструмента за подготовка на проекти.

 

Фонд за малки проекти в подкрепа за икономическото развитие и насърчаване на заетостта между България и Гърция 2004 

Тази схема е създадена с цел да финансира “меки” проекти от типа “хора за хора” и по-конкретно в областта на: бизнес сътрудничеството, развиване на предприятията, трансфер на технологии, консултантски услуги и маркетинг за малки и средни предприятия, обучение, заетост, мерки за обмен в здравеопазването и културата, подобряване на информационния поток и комуникациите между граничните райони.

Обща цел:

·         Увеличаване на икономическия ръст и подобряване на конкурентоспособността на предприятията в трансграничния регион.

Специфични цели:

·         Стимулиране на трансграничните икономически дейности (сътрудничество между предприятията, създаване на мрежи и “клъстери” от свързани производства, развитие на съвместни стратегии и нови продукти, съвместни маркетингови инициативи); 

·         Подобряване на капацитета и уменията на човешките ресурси в региона.

Приоритетни области:

1. Бизнес сътрудничество в подкрепа на повишаване на заетостта

 • Създаване на трансгранични партньорски мрежи;
 • Трансгранични маркетингови изследвания и реклама;
 • Трансгранични инициативи за обучение и популяризиране на изискванията на ЕС към малките и средните предприятия;
 • Правни и икономически консултации;
 • Информационни услуги за предприемачите в граничния регион.

2. Сътрудничество между образователни и изследователски институции

 • Сътрудничество между образователни институции, целящи подобряване на качеството на човешките ресурси в граничния регион;
 • Създаване на трансгранични мрежи в областта на пазара на труда и обмяна на информация с цел развитие на програми за заетост и обучение;
 • Дейности по обучение за служителите на организациите в подкрепа на бизнеса, целящи насърчаване на сътрудничеството между малките и средните предприятия в граничния регион и изследователските дейности .

Териториален обхват:

Общините или организациите, които могат да участват от българска страна трябва да се намират в една от следните области: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а техният/техните гръцки партньор(и) в префектурите: Серес, Солун, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос.

Размер на финансовата помощ:

Минимална та сума за един проект е €   10   000 , а максимална та - €   100   000 . В допълнение на това, един грант не може да надвишава 90% от общите приемливи разходи по проекта и минималното съ-финансиране от страна на кандидата е 10 % от цялата сума на проекта .


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град