БГ

EN

   
           
Проект

"Мобилизиране на ресурсите за
устойчиво регионално
и местно
развитие в
контекста на
европейската
интеграция"

- за програмата

- за проекта

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Развитие на гражданското общество – 2004, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01
Проект: “Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”

Многогодишна програма на ФАР "Развитие на гражданското общество - 2004”

Програмата за развитие на гражданското общество е насочена към увеличаване на ролята на българското гражданско общество и подобряване на капацитета на гражданските.

Общи цели

  • подкрепа на гражданското общество и усилване на ролята му в утвърждаването на върховенството на закона и стабилността на демокрацията;
  • увеличаване на капацитета на гражданските организации и засилване на участието им в присъединителния процес;
  • поощряване на гражданското участие;
  • обезпечаване на достъпа на малцинствените групи до публичните услуги и трудовия пазар; подкрепа на гражданското общество в по-слабо развитите региони (с ниско ниво на развитие на организираното гражданско общество).

Специфични цели:


1) подкрепа за участието на неправителствените организации в присъединителния процес и прилагането на acquis communautaire (общностното законодателство) чрез изграждане на капацитета им за разработване, мониторинг и оценка на програми и проекти в приоритетни области като социалната (равни възможности, човешки права, защита на малцинствата), регионалното развитие, околната среда, защитата на потребителя, работата с младежта, науката, образованието и културата;


2) социална интеграция на малцинствата и групите в неравностойно положение;


3) прилагане на мерки за прозрачност и превенция на корупцията;


4) развитие на механизми за публично-частни партньорства като платформа за сътрудничество и формулиране на успешни политики на национално и регионално ниво и начин за осигуряване на устойчивост и независимост на неправителствения сектор и гражданското общество;


5) осигуряване на работещи решения за проблемите на селските общности, развитие на гражданското общество на местно ниво (в избрани селски общини).


Продължителност

Проектите са с продължителност не по-малка от 6 месеца и не по-голяма от 18 месеца. Отпуснатият грант не може да бъде за по-малко от 50% и повече от 90 % от общите допустими разходи за дейността.   Останалата част се финансира от собствени средства на кандидата или партньорите, или от източници, които не са в рамките на бюджета на Европейската общност.


Обхват, тематични области, участници

Грантовата схема по програмата за развитие на гражданското общество за 2006 г. е с три лота.


Лот 1: проекти с национален обхват.


С проекти с национален обхват участват неправителствени организации с идеална цел, регистрирани в България, с не по-малко от 3 години предишен опит в предлаганите проектни дейности и поне 1 осъществен проект с бюджет над 15 000 евро.


Проектните предложения са в една от следните области:


1) участие на български НПО в пан-европейски мрежи, информационен обмен, информиране на българското общество за политиките на Европейския съюз;


2) изграждане на коалиции между граждански организации, работещи в един и същ сектор, с оглед на участието им във формулирането на политиките в дадения сектор и на увеличаване на ролята им в прилагането на acquis communautaire ;


3) съвместни инициативи на граждански организации и държавни институции. Партньори по тези проекти могат да бъдат НПО, опериращи в Европейския съюз и/или страните, участващи в програма ФАР.


Лот 2: проекти с регионален обхват.


С проекти с регионален обхват участват неправителствени организации с идеална цел, регистрирани в България – в целевия регион за осъществяване на проекта, с не по-малко от 2 години предишен опит в предлаганите проектни дейности и поне 1 осъществен проект с бюджет над 10 000 евро.


Проектните предложения по този лот трябва да са центрирани около:


1) съвместни инициативи на граждански организации и държавни институции на регионално и местно ниво в контекста на „Националната стратегия за регионално развитие”;


2) изграждане на капацитет за запознаване и тренинг на местните „актьори” (НПО, местни и областни власти) с институциите, политиките, начина на вземане на решения в ЕС и инструментите за финансова помощ (предприсъединителни и структурни фондове, хоризонтални програми) и управление на проекти.


Лот 3: местни проекти (за определени селски общини).


У частват неправителствени организации с идеална цел, регистрирани в съответния регион и планиращи дейности в една община или група общини от 43-те целеви (селски) общини от северо-източния и северо-западния регион, включени в настоящата покана за предложения .


Проектите са насочени към идентифициране на местните нужди и развитие на местни (НПО-общини) инициативи в контекста на съответните общински планове за развитие и „Националната стратегия за регионално развитие”.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град