БГ

EN

   
           
 
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

През 2008 г. Регионално сдружение на общините „Марица” и създадения към него Бизнес център по Проект JOBS в партньорство с Национална служба съвети в земеделието са изпълнители на Проект „Екипи на колела в селските райони” за територията на Област Хасково.

          Проектът e инициатива на Министерството на земеделието и продоволствието и Програмата на ООН за развитие, чиято цел е:

1. Да информира земеделските производители и предприемачите от селските райони за възможностите и  изискванията за достъп до националните и финансираните от ЕС механизми и инициативи за развитие на селските райони.

2. Да улесни достъпа на земеделските производители и предприемачите от селските райони до съобразен с нуждите им пакет от целенасочени съвети в земеделието и съвети за развитие на бизнес в малките райони.

3. Да подобри координацията по места мeжду структурите на централната власт, общинската власт и неправителствените организации при предоставянето на подкрепа и услуги в селските райони.

         Темите, които ще се дискутират при срещите на екипите на колела с бенефициенти в населените места от областта ще бъдат свързани с възможностите за финасиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и конкретно по Ос 1 – Подобряване на конкурентноспособността в земеделския и горския сектор, мерки: 112 - Създаване на стопанства на млади фермери, 141- Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране и 142 - Създаване на организации на производители, както и по Ос 3 – Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 312- Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия и мярка 313Насърчаване на туристическите дейности.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град